බදුල්ල තැපැල් ඡන්ද දිනුමත් සංධානෙට

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
POLITICAL PARTY/ INDEPENDENT GROUPVOTES OBTAINEDPERCENTAGE

Badulla – Postal Votes

UPFA  8,81046.52%
UNP7,274 38.41%
JVP
2,087
11.02%
DP5172.73%
(Visited 22 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!