තවත් ඡන්ද ප්‍රතිපලයක්… ඌව පරනගමත් සංධානෙටමයි

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

ඌව පරනගම

POLITICAL PARTY/ INDEPENDENT GROUPVOTES OBTAINEDPERCENTAGE

ඌව පරනගම

UPFA1912744.81%
UNP1893044.35%
JVP25455.96%
DP11602.72%
(Visited 12 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!